Ч.Алтангэрэл

Хэл боловсруулалтын багийн ахлагч

77307730 (3305)


Доктор
Монгол улсын их сургууль (МУИС) Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургуулийн
Дэд профессор

Хичээлүүд

Зааж буй: Бүртгэл

Өмнөх

  • 2016-2017 Намрын улирал, Семантик вэб (ICSI623 - 2 кр)
  • 2016-2017 Намрын улирал, Мэдээллийн аюулгүй байдал (ICSI448 - 3 кр)
  • 2016-2017 Намрын улирал, Цахим хэл шинжлэлийн үндэс (ICSI805 - 3 кр)
  • 2016-2017 Намрын улирал, Ахисан түвшний алгоритмын шинжилгээ ба зохиомж (ICSI701 - 3 кр)